Concrete Pumps

          รถปั้มคอนกรีต คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงคอนกรีตชนิดหนึ่ง ในปัจจุบันปั๊มคอนกรีตได้เข้ามามีบทบาทในการลำเลียงคอนกรีตมาก  ทั้งนี้ เนื่องจากปั๊มคอนกรีตสามารถตอบสนองความต้องการในการเทคอนกรีตในที่สูงหรือสถานที่เข้าถึงไซด์งานยากลำบาก และสถานที่มีอุปสรรคยากต่อการเทคอนกรีต เหมาะสำหรับงานอาคารสูงทุกประเภท

 

ประโยชน์ของรถคอนกรีตปั๊ม

         -ความรวดเร็วในการเทคอนกรีต

         -ความสะดวกในการเทคอนกรีต

         -การตกแต่งผิวคอนกรีตจะมีการสิ้นเปลืองน้อ

 

 

Visitors: 66,776