Old Railway Sleeper

           บริษัท เอ็ม แอนด์ เจ กรีนเฮ้าส์ จำกัด เป็นตัวแทนนำเข้าไม้หมอนรถไฟที่ใช้งานแล้ว และยังไม่ได้ใช้งาน จากประเทศเกาหลีใต้แต่เพียงผู้เดียว                       และมีใบอนุญาตนำเข้าจากทั้งสองประเทศอย่างถูกต้อง

Visitors: 66,775